Libya Egypt Jordan KSA UAE Qatar Kuwait Lebanon Turkey